Custom Built Rye Bay 228

 

Loa: 2.3m (7’ - 6”)
Beam: 1.2m (3